ANBI

De Basis is een ANBI instelling. Giften aan De Basis zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

De Basis als ANBI

Over De Basis

Kerkgenootschap De Basis is een op zichzelfstaande geloofsgemeenschap en is gevestigd in Apeldoorn. De Basis is opgericht in september 2004. Haar activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren van diensten, cursussen en jongerenmeetings.

Kerkgenootschap de Basis heeft van de Belastingdienst een ANBI beschikking gekregen.

Algemene informatie

 • Naam ANBI: Kerkgenootschap De Basis 
 • NL52 RABO 0394 0110 82 t.n.v. De Basis
 • RSIN/Fiscaal nummer: 851.963.134
 • Website: www.basis.cc
 • E-mail: info@basis.cc
 • Adres: Gebouw 055 | Condorweg 1 | 7332 AC | Apeldoorn

Samenstelling bestuur

De Basis wordt bestuurt door het leidersteam.

Beleid

Missie

Kerkgenootschap De Basis heeft voor zichzelf en haar vrijwilligers de volgende missie geformuleerd:

De Basis wil mensen bereiken met het evangelie en helpen groeien in geloof.

De Basis hanteert acht kwaliteitskenmerken die helpen deze missie vorm te geven. Deze kenmerken staan hieronder vermeld.

 • Toerustend leiderschap
 • Gavengerichte taakvervulling
 • Hartstochtelijk geloofsleven
 • Doelmatige structuren
 • Inspirerende samenkomsten
 • Groeizame gemeentekringen
 • Behoeftegerichte evangelisatie
 • Liefdevolle relaties

 

Invoegen in De Basis

MEER INFORMATIE

Financiën

Beloningsbeleid

In de Basis worden vanaf 2016 enkele krachten ingehuurd voor specifieke werkzaamheden. Een aantal vrijwilligers ontvangt een vrijwilligersvergoeding, welke zijn zijn opgenomen in het jaarrapport. De voorganger is sinds 2004 onbezoldigd. De overige werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in genoemde kalenderjaren. 

  2022 2021 2020 2019   2018  
Baten 269.640 355.119 338.798 357.576    427.198   
Huisvestingskosten 95.227 87.120 87.120 87.165    86.757   
Gemeenteactiviteitenkosten 76.562 152.567 41.171 99.245    248.296   
Publiciteitskosten - -      -      -          -  
Kantoorkosten - - 1.411      -          -  
Algemene kosten 90.850 27.764 1.212 18.237    2.713   
               
Lasten 262.639 267.451 130.914 204.647    337.766   
Exploitatieresultaat 7.001 87.668 207.884 152.929    89.432   
Totaal financiële baten en lasten 75.739 -75.739 -122.018 -116.883    -130.155   
Resultaat boekjaar

82.490

11.929 85.866 36.046    -40.723   

Verslaglegging

Klik hieronder om het volledige jaarverslag 2022 van het Kerkgenootschap in PDF te downloaden.

JAARREKENING 2022

Publicatieformulier 2022