ANBI

De Basis is een ANBI instelling. Giften aan de Basis zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

De Basis als ANBI

Over de Basis

Kerkgenootschap de Basis is een op zichzelfstaande geloofsgemeenschap, gevestigd in Apeldoorn. De Basis is opgericht in september 2004. De activiteiten van Kerkgenootschap de Basis bestaan voornamelijk uit het houden van diensten op zondag. Deze zgn. BasisDiensten zijn gericht op mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. Daarnaast worden er voor vaste leden eigen groepsbijeenkomsten georganiseerd. Ook de jeugd heeft eigen bijeenkomsten. 

Kerkgenootschap de Basis heeft van de Belastingdienst een ANBI beschikking gekregen.

Algemene informatie

 • Naam ANBI: Kerkgenootschap De Basis 
 • NL52 RABO 0394 0110 82 t.n.v. de Basis
 • RSIN/Fiscaal nummer: 851.963.134
 • Website: www.basis.cc
 • E-mail: info@basis.cc
 • Adres: Gebouw 055 | Condorweg 1 | 7332 AC | Apeldoorn

Samenstelling bestuur

De Basis wordt aangestuurd door het LeidersTeam. Lees hier meer over het leiderschap van de Basis.

Beleid

Missie

Kerkgenootschap de Basis heeft voor zichzelf en haar vrijwilligers de volgende missie geformuleerd:

De Basis wil mensen bereiken met het evangelie en helpen groeien in geloof.

De Basis hanteert acht kwaliteitskenmerken die helpen deze missie vorm te geven. Deze kenmerken staan hieronder vermeld.

 • Toerustend leiderschap
 • Gavengerichte taakvervulling
 • Hartstochtelijk geloofsleven
 • Doelmatige structuren
 • Inspirerende samenkomsten
 • Groeizame gemeentekringen
 • Behoeftegerichte evangelisatie
 • Liefdevolle relaties

 

Invoegen in de Basis

De Basis heeft het verlangen om samen kerk te zijn als een gideonsbende: een groep mensen die door God samen is gebracht en het verlangen heeft om mensen te bereiken met het Evangelie. De Basis kent hierin geen formeel lidmaatschap, waarbij om een handtekening wordt gevraagd. De Basis heeft echter wel een kern van mensen die de hiernaast genoemde missie handen en voeten willen geven. Deze personen worden ‘Basisten’ genoemd. Ze zetten zich op allerlei manier, grotendeels belangeloos, in voor de Basis vanuit hun verlangen om samen kerk te zijn zoals God dit heeft bedoeld.

Potentiele Basisten kunnen hun verlangen om onderdeel uit te gaan maken van de Basis kenbaar maken aan het leidersteam. Hierna volgt een zogenaamd 'invoeggesprek' waarbij de onderstaande drie vragen aan bod komen: 

 • Heeft de persoon in kwestie een geloofskeuze gemaakt en aanvaard diegene Jezus Christus als Heer van zijn of haar leven? Aanvaard diegene dat hij of zij een zondaar is en heb heeft deze persoon het verlangen om Jezus te volgen?
 • Aanvaard de persoon de Bijbel als geïnspireerd door God en gezaghebbend voor zijn of haar leven? Is diegene bereid om in de Basis zijn of haar leven open te stellen voor medegelovigen om samen te zoeken naar wat God door de Bijbel heen van ons individueel en als kerk vraagt als discipel van Jezus?
 • Wil de persoon het commitment geven om de missie van de Basis actief te ondersteunen door (1) te komen, (2) te geven, (3) mee te helpen en (4) anderen uit te nodigen?  

Wanneer de persoon in kwestie zich kan vinden in bovengenoemde visie vindt de daadwerkelijke invoeging plaats en is de persoon in kwestie onderdeel van de Basis. Nu krijgt deze persoon toegang tot de interne website en krijg hij of zij van het financiële team informatie over de manieren waarop financieel kan worden bijgedragen. De Basis wijkt hierin in geen van de gevallen af van het hierboven genoemde beleid.

Financiën

Beloningsbeleid

In de Basis worden vanaf 2016 enkele krachten ingehuurd voor specifieke werkzaamheden. Een aantal vrijwilligers ontvangt een vrijwilligersvergoeding, welke zijn zijn opgenomen in het jaarrapport. De voorganger is sinds 2004 onbezoldigd. De overige werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in genoemde kalenderjaren. 

  2021 2020 2019   2018   2017
Baten 355.119 338.798 357.576    427.198    449.188 
Huisvestingskosten 87.120 87.120 87.165    86.757    86.757 
Gemeenteactiviteitenkosten 152.567 41.171 99.245    248.296    259.770 
Publiciteitskosten -      -      -          -   1.057 
Kantoorkosten - 1.411      -          -   2.655 
Algemene kosten 27.764 1.212 18.237    2.713    1.484 
               
Lasten 267.451 130.914 204.647    337.766    351.723 
Exploitatieresultaat 87.668 207.884 152.929    89.432    97.465 
Totaal financiële baten en lasten -75.739 -122.018 -116.883    -130.155    -475.729 
Resultaat boekjaar 11.929 85.866 36.046    -40.723    -378.264 

Verslaglegging

Klik hieronder om het volledige jaarverslag 2021 van het Kerkgenootschap in PDF te downloaden.

JAARREKENING 2021

Publicatieformulier 2021