1. Home
 2. Gedragscode

De Basis vindt het belangrijk dat haar betaalde en onbetaalde medewerkers, die werken met kwetsbare mensen, kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het werk plaats kan vinden.

Gedragscode

Vanwege dit belang heeft De Basis voor al haar (vrijwillige) medewerkers die actief zijn binnen de clusters Zorg voor Mensen, Kinderen en Jongeren een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.


 1. De medewerker is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de relatie. Zo zorgt de medewerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De medewerker onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De medewerker mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De medewerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De medewerker heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het leidersteam aangewezen persoon.
 9. De medewerker krijgt geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor door het leidersteam aangewezen persoon.   


Bovenstaande gedragsregels gelden ook voor het omgaan met kwetsbare mensen. Overtreding van deze code leidt tot een intern of extern onderzoek en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik, zal het leidersteam politie en/of /justitie inschakelen en een melding doen van het misbruik.

Deze gedragscode is vastgesteld door het leidersteam van De Basis te Apeldoorn.